سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک
سازمان حمل و نقل اراک
سازمان حمل و نقل اراک
سازمان حمل و نقل اراک
سازمان حمل و نقل اراک
سازمان حمل و نقل اراک
سازمان حمل و نقل اراک
سازمان حمل و نقل اراک
سازمان حمل و نقل اراک
سازمان حمل و نقل اراک
سازمان حمل و نقل اراک
سازمان حمل و نقل اراک
سازمان حمل و نقل اراک
سازمان حمل و نقل اراک
سازمان حمل و نقل اراک
سازمان حمل و نقل اراک
سازمان حمل و نقل اراک
سازمان حمل و نقل اراک
سازمان حمل و نقل اراک
سازمان حمل و نقل اراک
سازمان حمل و نقل اراک
سازمان حمل و نقل اراک
سازمان حمل و نقل اراک
سازمان حمل و نقل اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک
سازمان ترافیک اراک
سازمان ترافیک اراک
سازمان ترافیک اراک
سازمان ترافیک اراک
سازمان ترافیک اراک
سازمان ترافیک اراک
سازمان ترافیک اراک
سازمان ترافیک اراک
سازمان ترافیک اراک
سازمان ترافیک اراک
سازمان ترافیک اراک
سازمان ترافیک اراک
سازمان ترافیک اراک
سازمان ترافیک اراک
سازمان ترافیک اراک
سازمان ترافیک اراک
سازمان ترافیک اراک
سازمان ترافیک اراک
سازمان ترافیک اراک
سازمان ترافیک اراک
سازمان ترافیک اراک
سازمان ترافیک اراک
سازمان ترافیک اراک

جزییات مطلب

 

مدرسه ترافیک

	با توجه به اهمیت موضوع آموزش و فرهنگ سازی در بحث ترافیک و بازتاب مثبت آن در رفتار های اجتماعی کودکان در مقوله ترافیک خصوصا در میان محصلینی که از طریق مدارس سطح شهر و به واسطه اتوبوس سیار ترافیک به مدرسه آموزش ترافیک انتقال داده می شوند، این مجموعه با پشتکاری بیش از پیش مبحث مهم آموزش را در فضایی بسیار دلنشین و مفرح و در مساحتی بیش از یک هکتار و با استفاده از مدرن ترین وسایل کمک آموزشی در حال انجام دارد.

	مرکز آموزش سازمان در آموزش مفاهیم ترافیکی با بهره برداری از موثر ترین و بروز ترین سرفصل های آموزشی در مبحث ترافیک برنامه منسجم آموزشی را اجرا می نماید.

	آموزش های ترافیک در این مدرسه برای سه گروه سنی در نظر گرفته شده که شامل مقطع پیش دبستانی، اول تا سوم ابتدایی و سوم تا ششم می شود که برای هر گروه طرح درسی مخصوص، طراحی گردیده و آموزش داده می شود. کلاس ها در دو قالب تئوری و عملی برگزار می گردند که بخش تئوری آن شامل دو قسمت می گردد : بخشی که مربوط به مفاهیم ساده و کاربردی ترافیک است و بخش دیگر آن که مربوط به رفتارهای صحیح و پرهیز از رفتارهای پرخطر و حادثه ساز است.

	سپس در محوطه پارک مدرسه ترافیک دانش آموزان تمامی موارد آموزش داده شده را به صورت عملی مرور می نمایند. سعی شده است در تمامی طراحی های موجود در محوطه مدرسه ترافیک، شکل واقعی شهر توسط مربی به کودکان آموزش داده شود تا دانش آموزان در فضایی واقعی با فرهنگ ترافیک آشنا شوند. همچنین در محوطه پارک ترافیک تمامی علائم و خط کشی ها در ابعاد کوچک و به درستی جانمایی و برای آموزش بهتر دانش آموزان طراحی شده است.

	به طور معمول در ایام تحصیل دانش آموزان، روزانه در هر شیفت 25 الی 30  دانش آموز در دو تایم 8 تا 10 و 10 تا 12:30 با هماهنگی قبلی مدارس در مدرسه ترافیک حضور یافته و علاوه بر آموزش های ذکر شده اوقاتی را نیز در کنار دوستان  و متناسب با سن خود به استفاده از امکانات تفریحی مدرسه ترافیک می پردازند.

	این مدرسه به منظور عدالت در آموزش همواره از تمامی نقاط شهر پذیرش به عمل آورده و مدارس دخترانه و پسرانه را به یک نسبت پذیرش می نماید. تا پایان سال 1392 مدرسه ترافیک در بحث آموزش از حضور یک نیروی پلیس راهور استفاده می نمود که از ابتدای سال 1393 از حضور پرسنل داخلی بعنوان مربی مباحث ترافیکی جهت آموزش استفاده می نماید. اتوبوسی با عنوان مدرسه سیار ترافیک در خدمت رسانی به دانش آموزان فعال بوده که روزانه دانش آموزان بدین وسیله به مدرسه ترافیک منتقل می شوند.

	اتوبوس مذکور مجهز به لوازم صوتی و تصویری و آموزشی چندرسانه ای و مدرن می باشد. از دیگر امکانات موجود در مدرسه می توان به ماشین های شارژی و دوچرخه ها در سایز های مختلف برای کودکان در سنین مختلف اشاره کرد و همچنین  می توان به اتاقی مجهز به دستگاه های پلی استیشن آموزشی اشاره نمود که در آن بازی های کامپیوتری با 12 شبیه ساز وجود دارد که دانش آموزان می توانند تجربه رانندگی با یک خودرو شبیه سازی شده با کلاژهای گاز و ترمز و دنده را داشته باشند. پرسنل این مدرسه شامل مدیر مجموعه، مربی خانم و آقا، نگهبانان، راننده اتوبوس سیار آموزشی و نیروی اجرایی و خدماتی می باشند.

	در حال حاضر با حمایت های مستمر سازمان حمل و نقل و ترافیک و مسئولین محترم شهرداری و شورای شهر از مدرسه ترافیک و با اذعان رییس پلیس محترم راهور، این مکان جزو سه مدرسه ترافیک برتر کشور قرار دارد. لازم به ذکر است تمامی مراحل آموزشی مذکور از ابتدا تا انتهای آموزش های ارائه شده و استفاده از امکانات آموزشی و تفریحی مدرسه ترافیک بصورت کاملا رایگان صورت می پذیرد.


هیچ نظری ثبت نشده است.

 
:
نام و نام خانوادگی
 
:
رایانامه
 
:
موضوع
 
:
پیام
 
a7f68
:
تصویر امنیتی
  
   

Powered By ParsPortal ITID.