سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک
سازمان حمل و نقل اراک
سازمان حمل و نقل اراک
سازمان حمل و نقل اراک
سازمان حمل و نقل اراک
سازمان حمل و نقل اراک
سازمان حمل و نقل اراک
سازمان حمل و نقل اراک
سازمان حمل و نقل اراک
سازمان حمل و نقل اراک
سازمان حمل و نقل اراک
سازمان حمل و نقل اراک
سازمان حمل و نقل اراک
سازمان حمل و نقل اراک
سازمان حمل و نقل اراک
سازمان حمل و نقل اراک
سازمان حمل و نقل اراک
سازمان حمل و نقل اراک
سازمان حمل و نقل اراک
سازمان حمل و نقل اراک
سازمان حمل و نقل اراک
سازمان حمل و نقل اراک
سازمان حمل و نقل اراک
سازمان حمل و نقل اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک
سازمان ترافیک اراک
سازمان ترافیک اراک
سازمان ترافیک اراک
سازمان ترافیک اراک
سازمان ترافیک اراک
سازمان ترافیک اراک
سازمان ترافیک اراک
سازمان ترافیک اراک
سازمان ترافیک اراک
سازمان ترافیک اراک
سازمان ترافیک اراک
سازمان ترافیک اراک
سازمان ترافیک اراک
سازمان ترافیک اراک
سازمان ترافیک اراک
سازمان ترافیک اراک
سازمان ترافیک اراک
سازمان ترافیک اراک
سازمان ترافیک اراک
سازمان ترافیک اراک
سازمان ترافیک اراک
سازمان ترافیک اراک
سازمان ترافیک اراک

جزییات مطلب

 

مرکز مکانیزه معاینه فنی خودرو

	
		در شرایطی که رفع آلودگی هوای شهر اراک یکی از اولویت های مدیریت شهری بوده و نیز با توجه به اهدافی که مجموعه معاینه فنی خودرو بر اساس آن شکل گرفته و نیازی که در زمینه تأمین ایمنی شهروندان و رفع آلاینده های هوا و محیط زیست وجود دارد، رسالت و شرح وظایف  ستاد معاینه فنی خودرو در سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک تعریف شده است.
	
		اعتقاد راسخ در مجموعه ستاد معاینه فنی بر این است که شرایط باید به گونه ای باشد که تمامی مالکان خودرو،  برای تامین  سلامتی و ایمنی خودشان ارزش قائل بوده و سعی در پاک نگه داشتن محیط زیست شهری خود داشته باشند.
	
		ازنتایج فعال بودن مرکز معاینه فنی خودرو در سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک، کمک به کاهش آلایندگی هوا و  بهبود در شرایط عبور و مرور شهری و بین جاده ای و نیز رسیدن به محیط زیستی سالم و عاری از آلاینده ها بوده است.
	
		در معاينه فني خودرو علاوه بر وضعيت ظاهري و شيشه‌هاي خودرو، آزمون هاي آلاينده ها، چراغ هاي جلو، سنجش هم راستايي چرخ ها، کارايي کمک فنرها، کارايي سيستم ترمز، سنجش وضعيت اتصالات فرمان و جلوبندي و بازديد زيربندي انجام مي شود.
	
		چنانچه خودرو در يک يا چند مرحله از آزمون هاي اين مراکز به دليل نقص فني رد شود، رفع عيب يا عيوب خودرو در تعميرگاه هاي معتبر به درخواست مالک انجام مي شود و در صورت رفع نواقص فني پس از مراجعه مجدد برچسب معاينه فني خودرو صادر مي شود.
	
		ميزان مصرف سوخت، سلامت سيستم جرقه و وضعيت عملکرد سوپاپ ها در دور آرام موتور از جمله مواردي است که در اولين مرحله معاينه فني خودرو بررسي مي شود و درصورتي که خودرو از حالت تنظيم خارج شده و يا نقص فني در عملکرد مجموعه سيستم احتراق وجود داشته باشد، آلاينده هاي خروجي از اگزوز از حد استاندارد آن فراتر مي رود و در اين زمان بايد ضمن مراجعه به تعميرگاهي معتبر، نسبت به رفع عيب و تنظيم موتور با دستگاه سنجش گازهاي خروجي(آنالايزر) اقدام کرد.
	
		در مرحله آزمون چراغ هاي جلوي خودرو، شدت و زاويه تابش نور چراغ هاي جلوي خودرو مورد آزمون قرار مي گیرد. در مرحله آزمون سنجش هم راستايي چرخ ها نيز انحراف سرچرخ ها نسبت به امتداد حرکت خودرو در مسير حرکت مستقيم اندازه گيري مي شود.
	
		در مرحله آزمون چراغ هاي جلوي خودرو، شدت و زاويه تابش نور چراغ هاي جلوي خودرو مورد آزمون قرار مي گیرد. در مرحله آزمون سنجش هم راستايي چرخ ها و انحراف سرچرخ ها نسبت به امتداد حرکت خودرو در مسير حرکت مستقيم اندازه گيري مي شود.
	
		در ايستگاه آزمون کارايي کمک فنرها نيز سيستم تعليق و کمک فنر خودرو مورد بررسي قرار مي گيرد؛ کيفيت کمک فنر در از بين بردن منظم نوسانات ناشي از حرکت خودرو برروي سطوح ناهموار و همچنين دامنه نوسان آن از جمله مواردي است که در اين آزمون با ايجاد شرايط مشابه اندازه گيري مي شود. 
	
		کارکرد نامناسب کمک فنر باعث برهم خوردن تعادل خودرو، انحراف از مسير مستقيم هنگام ترمز گرفتن و ناپايداري خودرو در حرکت مي شود. البته در صورت رسيدگي نکردن به وضعيت کمک فنرهاي فرسوده آسيب هاي ثانويه مانند خرابي لاستيک ها و مستهلک شدن پاره اي از قطعات و جلوبندي خودرو نیز بوجود مي آيد.
	
		يکي از مهم ترين بخش هاي تضمين کننده ايمني خودرو کارايي سيستم ترمز خودرو است که در صورت رد شدن در هر يک از آزمون هاي تست ترمز شامل ترمز جلو، عقب، ترمز دستي، به تفکيک چپ وراست لازم است اشکالات برطرف شود.
	
		درآزمون بازديد اتصالات فرمان و جلوبندي خودرو سنجش وضعيت اتصالات فرمان و جلوبندي خودرو از قبيل سيبک ها، گردگيرها، طبق ها، ميل موج گير و اهرم بندي هاي مربوطه انجام مي شود. در صورت وجود هرگونه لقي يا تغيير شکل در اجزاي ياد شده در سيستم فرمان و جلوبندي خودرو نقص فني ايجاد مي شود که بايد نسبت به رفع آن اقدام کرد.
	
		آخرين بازديد نيز زيربندي خودرو است که در اين مرحله زيربندي خودرو و لوله هاي ترمز و شيلنگ هاي سوخت رساني از لحاظ نشتي و خوردگي مورد بازديد قرار مي گيرد و در صورت وجود نقص فني در هر مورد بايد به تعميرگاه مراجعه و نسبت به رفع آن اقدام کرد.
	
		مرکز معاینه فنی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک، در حال حاضر مجهزترین مرکز مکانیزه معاینه فنی خودرو در سطح استان مرکزی است که با بکارگیری نیروهای متخصص و کارآمد نقش مهمی را در سلامت خودروی مراجعین ایفا می کند.
	
		این مرکز در اردیبهشت سال 1387 با هدف کاهش آلودگی هوا و پایین آوردن میزان تصادفات و بالا بردن ایمنی سطح سلامت خودروها با همکاری شهرداری و اداره کل محیط زیست و راهنمایی و رانندگی استان مرکزی در 5 خط کامل تست خودرو، شروع بکار نموده است.
	
		انجام معاینه فنی تخصصی خودروها نقش موثری را در تحقق اهداف ذیل ایفا می کند:
	
		1- کاهش آلودگی هوا
	
		2- کاهش مصرف سوخت
	
		3- کاهش تصادفات
	
		4- بالابردن ایمنی
	
		5- شناسایی عیب و نقص خودرو و برطرف نمودن آنها
	
		از سال 1389 تاکنون تست ادواری خودروهای گاز سوز نیز در این مرکز راه اندازی گردیده و نسبت به تست و بازبینی و بازدید اتصالات سی ان جی و مخزن مربوطه اقدام می شود و در صورت عدم نشتی و سالم بودن خودرو علاوه بر کارت معاینه فنی کارت بیمه گاز نیز برای خودرو صادر می گردد که این اقدام نقش موثری در بالا بردن ایمنی و سطح سلامت خودروهای دوگانه سوز دارد و همچنین خطرات احتمالی از قبیل انفجار را بشدت کاهش می دهد.
	
		انجام معاینه فنی تخصصی خودروها نقش موثری را در تحقق اهداف ذیل ایفا می کند:
	
		1- کاهش آلودگی هوا
	
		2- کاهش مصرف سوخت
	
		3- کاهش تصادفات
	
		4- بالابردن ایمنی
	
		5- شناسایی عیب و نقص خودرو و برطرف نمودن آنهاهیچ نظری ثبت نشده است.

 
:
نام و نام خانوادگی
 
:
رایانامه
 
:
موضوع
 
:
پیام
 
iclma
:
تصویر امنیتی
  
   

Powered By ParsPortal ITID.