سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک
سازمان حمل و نقل اراک
سازمان حمل و نقل اراک
سازمان حمل و نقل اراک
سازمان حمل و نقل اراک
سازمان حمل و نقل اراک
سازمان حمل و نقل اراک
سازمان حمل و نقل اراک
سازمان حمل و نقل اراک
سازمان حمل و نقل اراک
سازمان حمل و نقل اراک
سازمان حمل و نقل اراک
سازمان حمل و نقل اراک
سازمان حمل و نقل اراک
سازمان حمل و نقل اراک
سازمان حمل و نقل اراک
سازمان حمل و نقل اراک
سازمان حمل و نقل اراک
سازمان حمل و نقل اراک
سازمان حمل و نقل اراک
سازمان حمل و نقل اراک
سازمان حمل و نقل اراک
سازمان حمل و نقل اراک
سازمان حمل و نقل اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک
سازمان ترافیک اراک
سازمان ترافیک اراک
سازمان ترافیک اراک
سازمان ترافیک اراک
سازمان ترافیک اراک
سازمان ترافیک اراک
سازمان ترافیک اراک
سازمان ترافیک اراک
سازمان ترافیک اراک
سازمان ترافیک اراک
سازمان ترافیک اراک
سازمان ترافیک اراک
سازمان ترافیک اراک
سازمان ترافیک اراک
سازمان ترافیک اراک
سازمان ترافیک اراک
سازمان ترافیک اراک
سازمان ترافیک اراک
سازمان ترافیک اراک
سازمان ترافیک اراک
سازمان ترافیک اراک
سازمان ترافیک اراک
سازمان ترافیک اراک

جزییات مطلب

 

مدیریت جایگاه های CNG سطح شهر

	با تاسیس سازمان بهسازی مصرف سوخت کشور در سال 1379 در مجموعه وزارت نفت مطالعات مقدماتی طرح گازسوز نمودن خودرو ها در این سازمان انجام و به منظور دستیابی به کاهش مصرف بنزین و کاهش آلاینده های هوا طرح مذکور با انعقاد قراردادهایی با خودروسازان و بخش خصوصی برای تولید و تبدیل خودروهای گازسوز از یک طرف و همچنین ایجاد زیرساخت های لازم و احداث جایگاه های سی ان جی از طرف دیگر وارد مرحله اجرایی گردید. اجرای این طرح علی رغم مشکلات موجود روند رو به رشدی داشته و هم اکنون با مشارکت خودروسازان بخش خصوصی تعداد قابل توجهی خودرو دوگانه سوز سی ان جی در کشور تردد دارند. در همین راستا تا کنون بیش از 2250 جایگاه گاز طبیعی در کشور به بهره برداری رسیده است و تعداد زیادی جایگاه نیز در دست ساخت می باشد که در آینده به بهره برداری خواهند رسید.

	در کلان شهر اراک از سال 1389 بنابر قرار گرفتن این شهر در لیست شهرهای آلوده و افزایش آلاینده های این شهر وجود جایگاه های سوخت رسانی گاز به تعداد مناسب احساس می گردید که افزایش تعداد این جایگاه ها در شهر اراک مزایایی از قبیل کاهش آلودگی هوا و آلاینده ها و نیز سوخت گیری سریع خودروها و همچنین کاهش مدت زمان ایست در صف سوختگیری را به همراه داشت.

	در حال حاضر تعداد 9 عدد جایگاه سوخت رسانی تحت مدیریت سازمان حمل و نقل و ترافیک در سطح شهر اراک قرار دارد که بهره برداری و نگه داشت از جایگاه های سی ان جی تحت مدیریت این سازمان از طریق قرارداد مربوط که شامل 24 ماده می باشد به شرکت های بهره برداری جایگاه های سی ان جی واگذار شده است. این شرکت ها با تعداد 60 نفر نیروی انسانی و 10 نفر سرپرست جایگاه و نیروی فنی در 3 شیفت کاری 8 ساعته در شبانه روز به صورت 24 ساعته مشغول به خدمت رسانی و عرضه سوخت به شهروندان می باشد.

	در کل جایگاه های سی ان جی تحت مدیریت سازمان ماهانه بطور متوسط 3000000 کیلوگرم گاز طبیعی به خودروهای گازسوز در شهر اراک فروخته می شود.         

	بهره برداران نیز گاز مصرفی خود را با مبلغ تقریبی 5320 ریال از اداره گاز خریداری نموده و به مبلغ 6000 ریال به فروش می رسانند که تقریبا مبلغ 680 ریال بعنوان کارمزد در نظر گرفته می شود.

	در سنوات گذشته قرارداد جایگاه ها بصورت کارمزدی با بهره برداران منعقد می گشت که متاسفانه مبالغ قابل توجهی را به عنوان بدهی در صورت وضعیت این بهره برداران به جای گذاشته است که از تاریخ 92/11/1 با تغییر و تحول شرکت ها، قراردادهای کارمزدی به قراردادهای اجاره ای تغییر پیدا نمود.

	با شروع روند قرارداد جدید اقدامات بسیار مهمی در جهت تغییر در نگهداری جایگاه ها و دستگاه ها انجام گردید به صورتی که یک دوره اورهال و تعمیرات اساسی در قرارداد فی مابین گنجانده شد که این اقدام جایگاه ها را از حالت فرسودگی به حالت فعال و پویا تبدیل نمود.

	واحد سی ان جی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک از بدو تحویل جایگاه های سوخت سی ان جی به سازمان رسالت خود را در جهت پایدار ماندن جایگاه ها و تسریع در خدمت رسانی به شهروندان به شرح زیر به انجام رساند:

	1- بازدید روزانه از جایگاه ها و نظارت بر عملکرد جایگاه ها

	2- ثبت گزارش کارکرد تمامی جایگاه های تحت مدیریت سازمان

	3- نظارت روزانه بر نحوه فروش گاز طبیعی در جایگاه ها توسط اپراتورها

	4- رسیدگی و نظارت بر واریز مبالغ قبوض گاز، برق و ... جایگاه ها توسط بهره برداران

	5- پیگیری مطالبات سازمان از بهره برداران

	6- پیگیری و نظارت دقیق بر عملکرد بهره برداران مطابق مفاد قرارداد

	7- پیگیری قراردادهای منعقد شده با موضوع تعمیرات و نگه داری و نظارت بر جایگاه ها

	8- پیگیری و رسیدگی به شکایات مردمی

	9- نظارت و بررسی عملکرد بهره برداران طبق دستورالعمل ها و بخش نامه های صادره از شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه مرکزی

	10- شرکت در جلسات مربوط به امورات CNG  در سطح شهر، استان و کشور

	 


هیچ نظری ثبت نشده است.

 
:
نام و نام خانوادگی
 
:
رایانامه
 
:
موضوع
 
:
پیام
 
49xi2
:
تصویر امنیتی
  
   

Powered By ParsPortal ITID.