سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک
سازمان حمل و نقل اراک
سازمان حمل و نقل اراک
سازمان حمل و نقل اراک
سازمان حمل و نقل اراک
سازمان حمل و نقل اراک
سازمان حمل و نقل اراک
سازمان حمل و نقل اراک
سازمان حمل و نقل اراک
سازمان حمل و نقل اراک
سازمان حمل و نقل اراک
سازمان حمل و نقل اراک
سازمان حمل و نقل اراک
سازمان حمل و نقل اراک
سازمان حمل و نقل اراک
سازمان حمل و نقل اراک
سازمان حمل و نقل اراک
سازمان حمل و نقل اراک
سازمان حمل و نقل اراک
سازمان حمل و نقل اراک
سازمان حمل و نقل اراک
سازمان حمل و نقل اراک
سازمان حمل و نقل اراک
سازمان حمل و نقل اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک
سازمان ترافیک اراک
سازمان ترافیک اراک
سازمان ترافیک اراک
سازمان ترافیک اراک
سازمان ترافیک اراک
سازمان ترافیک اراک
سازمان ترافیک اراک
سازمان ترافیک اراک
سازمان ترافیک اراک
سازمان ترافیک اراک
سازمان ترافیک اراک
سازمان ترافیک اراک
سازمان ترافیک اراک
سازمان ترافیک اراک
سازمان ترافیک اراک
سازمان ترافیک اراک
سازمان ترافیک اراک
سازمان ترافیک اراک
سازمان ترافیک اراک
سازمان ترافیک اراک
سازمان ترافیک اراک
سازمان ترافیک اراک
سازمان ترافیک اراک

جزییات مطلب

 

برگزاری آیین چهارمین سال نواختن زنگ مدرسه ترافیک شهرداری

آیین چهارمین سال نواختن زنگ مدرسه ترافیک شهرداری با حضور معاونین استانداری مرکزی، اعضای شورای اسلامی به همراه سرپرست، معاونین و مدیران ارشد شهرداری برگزار شد.


	آیین چهارمین سال نواختن زنگ مدرسه ترافیک شهرداری با حضور معاونین استانداری مرکزی، اعضای شورای اسلامی به همراه سرپرست، معاونین و مدیران ارشد شهرداری برگزار شد.  مهندس فیلی در آیین چهارمین سال نواختن زنگ مدرسه ترافیک شهرداری اراک ، اظهارداشت: مبحث ترافیک مقوله‌ای است که امروزه با زندگی ما عجین شده و نیاز است در پایه‌های ابتدایی، دبیرستان و دانشگاهی به آموزش آن پرداخته شود. وی افزود: متاسفانه بر اساس آمار 67 درصد کشته‌ها در تلفات برون شهری و درون شهری از سنین 20 تا 35 سال است که این موضوع نشان می‌دهد رانندگان خودرو‌های ما باید با مفهوم ارتقا فرهنگ ترافیک آشنا شوند تا شاهد مشکلات کمتری باشیم. معاون عمرانی استانداری مرکزی تصریح کرد: شایان ذکر است بعد از سکته قلبی و مغزی دومین عامل فوتی ناشی از تصادفات محور‌های درون شهری و برون شهری کشور است. مهندس فیلی بیان کرد: از سال 86 تاکنون اتفاق خوبی رخ داده به این صورت که در سال 86 آمار کشته‌های ما در محور‌های برون شهری 28هزار و700 نفر بوده که از سال 86 تا پایان سال 95 تعداد خودرو‌ها هم از 7 میلیون به 19 میلیلون و 600 هزار خودرو رسیده ولی کشته‌های ما به 16هزار و 700 نفر ، که نشان دهنده تلاش و زحمات عزیزانی است که در این عرصه تلاش کرده‌اند. وی ادامه داد: از این به بعد کاهش آمار به دلیل افزایش زیاد خودرو‌ها و ایجاد مسائل ترافیکی بسیار مشکل است که نیاز دارد در این مسیر به مباحث انسانی وآموزشی پرداخته شود. معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی عنوان کرد: بررسی‌های کارشناسان اعلام کرده که 78 درصد از عامل تصادفات ما ناشی از عامل انسانی است. وی افزود: در مدرسه ترافیک سعی شده آموزش طبق استاندارد روز صورت گیرد، دراین راستا نیز پلیس راهور کاملا همکاری می کند، در واقع به انضمام آموزش ترافیک به سمت آموزش شهروندی هم گام نهاده شده است. مهندس فیلی پیشنهاد نمود: در این فضا می توان آموزش درخصوص مسائل ایمنی و آتش نشانی به صورت مجموعه آموزشی ارائه و موجب کاهش خطرات شد، امیدوار هستیم که این تلاش به ثمر بشیند وشاهد کاهش تصادفات مرگ و میر باشیم. در ادامه مراسم فولادوند مدیر کل آموزش و پرورش استان مرکزی عنوان کرد: در مجموعه آموزش و پرورش سندی وجود دارد به نام سند تحول بنیادین در نظام آموزش و پرورش کشور که این سند به دنبال دگرگون ساختن مسیر آموزش و پروش کشور است. وی ادامه داد: فرض اولیه این سند  تغییر در نظام آموزشی و تربیت دانش آموزان طبق خواسته های جامعه است که به تصویب مقام معظم رهبری رسیده است . مدیر کل آموزش و پرورش استان مرکزی، تاکید کرد: بچه های ما وقتی از نظام آموزش و پرورش خارج می شوند در معرض مشکلات فردی و اجتماعی قرار می گیرند به همین جهت لازم است مهارت های زندگی را برای ارتباط فردی و اجتماعی به آنها آموزش دهیم که آموخته های آن ها کاربردی باشد.  وی ادامه داد:یکی از اصلی ترین محتوای سند تغییر در نظام آموزشی و تربیت دانش آموزان این است که دانش آموزان بایستی آرام آرام به جای حافظه محوری و انباشت اطلاعات مهارت های مختلف در حوزه فردی، تعامل با دیگران و در نقش های مختلف اجتماعی را یاد گیرند. فولادوند بیان کرد: مدرسه ترافیک یکی از مدارسی است که کمک می کند بچه ها را در عرصه مهارت آموزی در مسئله مهمی به نام بحران ترافیک آموزش ببینند. وی خاطرنشان ساخت: اگر میخواهیم در بحث ترافیک، شهروندانی منظم داشته باشیم باید آموزش دهیم، نمی توانیم اجرای ضوابط رانندگی را از کسی درخواست کنیم که آموزش ندیده، لذا پلیس راهور و شهرداری برای آموزش عملیاتی و انتقال مهارت فرهنگ ترافیکی به  دانش آموزان، عملی را در راستای اجرایی کردن سند تحول بنیادی با رویکرد آموزش مهارت های عملیاتی در پیش گرفته که بسیار ارزشمنداست . در ادامه مراسم سورانه رییس  کمیسیون فرهنگی و ورزشی شورای اسلامی گفت:بر اساس رویکرد نوین درآموزش و پرورش باید از حافظه  محوری به سمت میدانی نمودن آموزش ها گام برداریم و از کلاس بسته به محیط بیرون بیایم وقتی با چنین رویکردی در مدرسه ترافیک مواجه می شویم جا دارد از بانی های این موضوع  قدردانی کرد. وی افزود: کمیسیون فرهنگی قطعا با رویکرد آموزش محور، برنامه هایی عملیاتی خواهد شد  که مهم ترین برنامه ایده یابی و ایده پردازی، استقرار نظام پیشنهادات و ایده ها برای شهر و نه فقط مدیریت شهری است که امیدواریم با کمک همه شهروندان بتوانیم به وظایف خود عمل کنیم. در انتها بیاتیان سرپرست شهرداری اراک گفت:امیدوار هستیم در شورای پنجم شاهد اتفاقات خوبی در این زمینه باشیم همچنین شایسته است از همکاری عزیزان زحمت کش در پلیس راهور استان صمیمانه تشکر کنم چرا که این مهم با همکاری این عزیزان محقق شده است. 


هیچ نظری ثبت نشده است.

 
:
نام و نام خانوادگی
 
:
رایانامه
 
:
موضوع
 
:
پیام
 
4cpw5
:
تصویر امنیتی
  
   

Powered By ParsPortal ITID.