سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک

سازمان حمل و نقل اراک
سازمان حمل و نقل اراک
سازمان حمل و نقل اراک
سازمان حمل و نقل اراک
سازمان حمل و نقل اراک
سازمان حمل و نقل اراک
سازمان حمل و نقل اراک
سازمان حمل و نقل اراک
سازمان حمل و نقل اراک
سازمان حمل و نقل اراک
سازمان حمل و نقل اراک
سازمان حمل و نقل اراک
سازمان حمل و نقل اراک
سازمان حمل و نقل اراک
سازمان حمل و نقل اراک
سازمان حمل و نقل اراک
سازمان حمل و نقل اراک
سازمان حمل و نقل اراک
سازمان حمل و نقل اراک
سازمان حمل و نقل اراک
سازمان حمل و نقل اراک
سازمان حمل و نقل اراک
سازمان حمل و نقل اراک
سازمان حمل و نقل اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک

سازمان ترافیک اراک
سازمان ترافیک اراک
سازمان ترافیک اراک
سازمان ترافیک اراک
سازمان ترافیک اراک
سازمان ترافیک اراک
سازمان ترافیک اراک
سازمان ترافیک اراک
سازمان ترافیک اراک
سازمان ترافیک اراک
سازمان ترافیک اراک
سازمان ترافیک اراک
سازمان ترافیک اراک
سازمان ترافیک اراک
سازمان ترافیک اراک
سازمان ترافیک اراک
سازمان ترافیک اراک
سازمان ترافیک اراک
سازمان ترافیک اراک
سازمان ترافیک اراک
سازمان ترافیک اراک
سازمان ترافیک اراک
سازمان ترافیک اراک
سازمان ترافیک اراک

جزییات مطلب

 

سومین مراسم نواختن  زنگ مدرسه ترافیک برگزار شد

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک در روز پنج شنبه 15 مهر ماه سالجاری و برای سومین سال پیاپی زنگ مدرسه ترافیک سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک نواخته شد.


	به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک در روز پنج شنبه 15 مهر ماه سالجاری و برای سومین سال پیاپی زنگ مدرسه ترافیک سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک نواخته شد.

	این مراسم در محل مدرسه ترافیک و با حضوراستاندار مرکزی، شهردارکلان شهر اراک، اعضای شورای اسلامی، رییس پلیس راهور، مدیرکل آموزش و پرورش ، مدیر کل اداره راه و شهرسازی استان ومسوولان ومدیران شهرداری اراک برگزار شد.

	در طی این مراسم، استاندار مرکزی با اعلام رضایت نسبت به اقدامات شهرداری اراک که باعث رشد فرهنگ قانون مداری در بین مردم می‌شود، گفت: عواملی که دانش‌آموز منضبط، خانواده منضبط و در نهایت جامعه پرنشاط و منظم را به ارمغان می‌آورد و مردم را به سمت اجرای قوانین سوق می‌دهد را باید ارج نهاد.

	 

	محمود زمانی‌قمی با اشاره به همکاری و همدلی مجموعه شورای اسلامی، شهرداری، پلیس راهور و اداره آموزش و پرورش در ایجاد بستری فرهنگی در بین شهروندان اظهار کرد: آثار مثبت آموزش فرهنگ ترافیکی در سنین کودکی با کاهش آمار تصادفات درون شهری طی یک سال اخیر اثبات شده است.

	 

	وی تصریح کرد: آموزش در زمینه ترافیک و قوانین آن، در سنین کودکی، نه تنها در زمینه ترافیک و امور حمل و نقل بلکه در تمامی مسایل، شهروندی منظم را تربیت می‌کند که این مهم ایجاد یک جامعه قانون مدار و منضبط را در پی خواهد داشت.

	همچنین در بخش دیگری از این مراسم، رئیس شورای اسلامی کلانشهر اراک طی سخنانی فرا رسیدن ایام سوگواری سالار شهیدان را تسلیت گفت و با توجه به موضوعیت مراسم به ایجاد نگرشی متفاوت به شهر توسط مدیران در تأمین آرامش روحی و روانی و امنیت شهروندان اشاره کرد.

	اسماعیل تاج‌آباد افزود: مدیران اجرایی شهر اراک در این زمینه اقدامات مطلوبی را انجام داده‌اند که یکی از مهم‌ترین آنها تاسیس مدرسه ترافیک و ایجاد فرهنگ ترافیکی به کودکان با زبان کودکی بوده است.  

	وی بیان کرد: نتیجه حضور مدیران آموزشی مجرب در کنار کودکان با همکاری‌های پلیس راهور و اداره آموزش و پرورش، خروجی کاهش 27 درصدی تصادفات درون شهری را داشته است، که این آمار امیدوار کننده رشد فرهنگ ترافیکی را در بین خانواده‌ها نشان می‌دهد و گویای اهمیت آموزش از سنین کودکی است.

	رئیس شورای اسلامی کلانشهر اراک ادامه داد: یکی از اقدامات شورای شهر در این زمینه تصویب طرح احداث مدرسه پسماند است که می‌تواند قدمی ارزشمند در زمینه حفظ محیط زیست و کاهش هزینه‌های شهری باشد.

	تاج‌آباد به احداث مدرسه فضای سبز به منظور آموزش حفظ، نگهداری و ایجاد فضای سبز از سنین کودکی اشاره کرد و از تمامی مراکز اجرایی و مسئولانی که در زمینه آموزش روزانه 70 نفر دانش آموز در مرکز مدرسه ترافیک تلاش می‌کنند، تشکر و قدردانی کرد.

	سپس مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک نیز پس از معرفی کامل عملکرد مدرسه ترافیک و قدردانی از همکاری‌های پلیس راهور و اداره آموزش و پرورش گفت: در شش ماهه نخست سال 95 نزدیک به 4 هزار و 600 دانش‌آموز دختر و پسر در این مرکز تحت آموزش تئوری و عملی ترافیکی قرار گرفته‌اند.

	محمد عسگری تصریح کرد: در زمینه ارتقای فرهنگ ترافیکی، طرحی مبنی بر آموزش قوانین ترافیک و افزودن آن به دروس مقطع ابتدایی برای وزارت آموزش و پرورش ارسال کردیم و امید داریم بتوانیم مدرسه ترافیک را در چند نقطه دیگر شهر اراک احداث کنیم.

	مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی نیز در ادامه مراسم نواختن زنگ مدرسه ترافیک،  بیان کرد: خوشحالم از این که مدرسه ترافیک در راه و زمینه آموزش حرفه‌ای قوانین ترافیکی، اداره آموزش و پرورش را در کنار شهرداری و پلیس راهور قرار داده است.

	شهریار فولادوند افزود: با توجه به اینکه خودرو یک عنصر حذف نشدنی از جامعه پیشرفته امروزی است و وسیله‌ای ارزشمند که گاهی با عدم آموزش لازم و بروز رفتار غیر حرفه‌ای باعث ایجاد نگرانی‌ها می‌شود، ایجاد مراکز آموزشی در زمینه ارتقای فرهنگ ترافیکی به ویژه در سنین کودکی جای قدردانی و تشکر دارد.

	در پایان این مراسم ضمن نواختن زنگ مدرسه ترافیک توسط خانم بهادری عضو شورای اسلامی کلان شهر اراک، میهمانان از قسمت های مختلف مدرسه ترافیک بازدید به عمل آورده و از نزدیک با نحوه آموزش فرهنگ ترافیک در این مکان آشنا شدند.

	 


هیچ نظری ثبت نشده است.

 
:
نام و نام خانوادگی
 
:
رایانامه
 
:
موضوع
 
:
پیام
 
89cr8
:
تصویر امنیتی
  
   

Powered By ParsPortal ITID.